Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (8)
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
12/04/2012
Ngày có hiệu lực:
12/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày ban hành:
12/04/2012
Ngày có hiệu lực:
12/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
18/04/2012
Ngày có hiệu lực:
18/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.
Ngày ban hành:
12/09/2012
Ngày có hiệu lực:
12/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
Ngày ban hành:
10/05/2013
Ngày có hiệu lực:
10/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Ngày ban hành:
10/05/2013
Ngày có hiệu lực:
10/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
17/01/2014
Ngày có hiệu lực:
17/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực